de Dolster

Begeleiding en Bewindvoering

Wij doen de bewindvoering
met name voor mensen met:

een verstandelijke beperking

dementia, alzheimer of een ander ziekte

psychiatrische aandoening

die thuis wonen of zorg krijgen, met begeleiding
vanuit of in een zorginstelling

niet of onvoldoende in staat zijn hun financiële
belangen te behartigen

Dolster |

“Een ijverige vrouw die voor haar
man – visser – pieren zocht op het
wad. Zwaar werk, dat met grote
volharding en inzet werd gedaan”

Informatie

Diensten

de Dolster

Liudgerstraat 1
9141 TL Wierum

T 0519 720 645
M 06 30 6332 66
E mail@dedolster.nl

KvK nummer 51127768

Het aanvragen van bewindvoering

Meestal wordt een algehele onder bewind stelling
aangevraagd. Soms kan ook worden volstaan met
bewindvoering over een deel van de middelen. Een
aanvraag loopt via de kantonrechter. Deze beslist
binnen 6 maanden of het verzoek wordt toegewezen.

Zelf bewindvoering aanvragen

Deze aanvraag kunt u zelf doen - uw partner -
familieleden tot in de vierde graad - een hulpverlener -
wettelijk vertegenwoordiger.

Het aanvragen van bewindvoering via de Dolster

Waneer uw een aanvraag voor bewindvoering en/of
mentorschap via ons wilt aanvragen dan hebben wij
daarvoor de volgende documenten nodig: • de aanvraag
• medische verklaring of een indicatie van de
hulpverlener • een uittreksel uit het bevolkingsregister
niet ouder dan drie maanden • een akkoordverklaring
van de cliënt, indien de aanvraag door een ander dan
de cliënt wordt gedaan • een akkoordverklaring van de
ouders of wettelijke vertegenwoordiger, indien deze niet
de aanvraag doen en ook niet als bewindvoerder willen
worden benoemd

Bewindvoering door de Dolster

Als u er voor kiest de bewindvoering, door
de Dolster te laten verrichten, en de
beschikking van de rechtbank is binnen,
dan voeren wij, indien van toepassing, de
volgende taken uit.

inventariseren van inkomsten, uitgaven,
schulden en bezittingen

opstellen van een budget plan

uitvoeren van administrative taken

openen van een bank of spaarrekening

informatie inwinnen bij diverse relevante
instanties

wijzigen van gegevens bij bij instanties

aanvragen van AWBZ, huur - en zorgtoeslag,
bijzondere bijstand, of schuldenregeling

belastingaangifte

begeleiden tijdens een rechtzitting

Zie voor meer informatie over curatele,
bewindvoering en mentorschap:
www.rijksoverheid.nl
en www.rechtspraak.nl